خرید از فروشگاه “تاج عروس ماه”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 m-169-copy گلسر 5,000 عدد 5,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.

در صورت کامل نبودن آدرس و نداشتن کد پستی کالا ارسال نمی شود .نوشتن آدرس کامل و کدپستی الزامی است.بعد از سفارش لطفا اعضای خانواده را از آمدن بسته مطلع بفرمایید که بسته برگشت نخورد. از خرید شما متشکرم